Privacyverklaring

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Verwijdering van gegevens

Door ons opgeslagen gegevens worden gewist indien zij niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien gegevens niet kunnen worden gewist omdat zij nodig zijn voor wettelijke doeleinden, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt

Recht van verzet

De gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens

Algemene mededelingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Wanneer wij het hierna over “klanten” hebben, bedoelen wij de beheerders van de website – in het impressum ook aangeduid als “verantwoordelijke uitgever”

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van deze website in de afdruk van deze website

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Uw IP-adres wordt maximaal 24 maanden door onze servers bewaard. Dit gebeurt om veiligheidsredenen (de firewallsoftware “Fail2Ban” gebruikt dit om aanvallen op onze serversystemen op betrouwbare wijze af te weren). Na maximaal 24 maanden (of overeenkomstig schriftelijk verzoek) worden de IP’s dienovereenkomstig weer verwijderd

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk

Nota over het verantwoordelijke kantoor

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is: ANWALTSKANZLEI LENTZ & KOONEN, Aachener Str. 70, B-4700 Eupen
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de nationale commissaris voor gegevensbescherming van het land waar de klant woonachtig is

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is

SSL of TLS encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel
Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen

Informatie, blokkering, schrapping

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres

Afwijzing tegen reclame e-mails

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails

Gegevensverzameling op onze website

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

    • browsertype en browserversie
    • Gebruikt besturingssysteem
    • Referrer URL
    • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen

Sociale media

Delen van inhoud via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud van onze pagina’s kan op een gegevensbeschermingsconforme manier worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze pagina maakt gebruik van privacy-ondersteunende links naar de bijbehorende netwerken. Deze eenvoudige links geven vooraf geen gegevens door zonder uw toestemming. Dit instrument brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen de netwerken en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt
Dit instrument draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de exploitanten van deze platforms. Indien de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden
Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken

Plugins en gereedschappen

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt
Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar agenten en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”.